Akdeniz ÜniversitesiLisansüstü Öğrenci Alımıyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı'nın Doktora Programı da açılmıştır, 2017-2018 Güz Dönemi için başvurmak isteyen adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasını takip edebilirler.

Yayınlar


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr.Nurşen ADAK

Kitap

ADAK (ÖZÇELİK), Nurşen, (2002) Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme, Birey Yayıncılık, İstanbul

 Makale ve Bildiriler

Adak, Nurşen (2013) “Gender Segregation in Higher Education: Sample of Turkey” 11th Conference of the European Sociological Association: Crisis, Critique and Change, 28-31 August, Torino, Italy

 Adak, Nurşen, (2013) “Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik Boyutları,” Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı İşbirliğiyle Adalet ve İçişleri TAIEX Bölgesel Seminerleri.Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet, 20-21 Mart, Antalya

ADAK, Nurşen, (2012) “Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities, Cilt II / Sayı: 2 / sf. 1-15

ADAK, Nurşen, (2012) “Çevreyi Etkileyenler ve Çevreden Etkilenenler Olarak Kadınlar”, Kadın Sağlığı Sempozyumu, 14 Nisan 2012, İstanbul.

ADAK, Nurşen (2011) “Violence against Women: Communication, Cooperation and Struggle”, ESA 10 th Conference Of European Sociological Assocation, 7th to 10th September 2011, Geneva, Switzerland

Adak, Nurşen (2011) “Kırsal Alan ve Kadın” Yoksulluk Grubu, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, 12-14 Ekim 2011 Gaziantep, ss. 83-89

Adak, Nurşen, (2010) “Sağlık ve Hastalık: Kadınsı Hastalık, Erkeksi Tıp”, I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi3-5 Haziran, Sakarya (Baskıda)

Adak, Nurşen, (2010), “Kırsal Kadın ve Çevre”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, 661-667 

ADAK, Nurşen, (2007) “Kadınların İkilemi: İş ve Aile Yaşamı”, Sosyoloji Dergisi Ülgen Oskay’a Armağan Özel Sayısı, Sayı 17, 137-152

Adak, Nurşen, (2007), “Sosyal Yaşamda Kadın”, Çağdaş Yaşamda Kadın, KASAİD Antalya şubesi yayınları 2, Siyah Grafik Matbaacılık, Antalya, s. 13-25

Adak, Nurşen; Cömertler, Necmiye (2005) “Türkiye’de Akademide ve Akademik Yönetimde Kadınlar, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt.8, sayı.2, 5-22

ADAK, Nurşen (2005) “Kadının İşgücüne Katılımı ve Aile İçi İlişkileri”, Uluslararası Sosyoloji Kolokyumu Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, Galatasaray Üniversitesi ve Association Internationale des Sociologues de Langue Française/AISLF) 12-14 Mayıs 2005, İstanbul

ADAK (ÖZÇELİK) Nurşen; GÜÇLÜ (ÖZEN), Sevinç (2004) “Health Problems of Women In Antalya In Process Of Urbanization”/ Προβλήματα υγείας των γυναικών στην Antalya κατά τη διαδικασία αστικοποίησης, KEIMENA PAIDEIAS Grek-Turkish Approaches: Re-defining The Female Idendity, Editors: Maria Kaila; Guy Berger; Helena Theodoropoulou, p. 129-149/ 395-413, Greece

ADAK, Nurşen (2004) IV. Aile Şurası Aile ve Yoksulluk, “Kadın, Sağlık, Yoksulluk”, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 269-278

ADAK, Nurşen, (2003) “Yaşlıların Gayri Resmi Bakıcıları: Kadınlar”, Aile ve Toplum, 6. sayı, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, 81-89

GÜÇLÜ (ÖZEN), Sevinç; ADAK (ÖZÇELİK) (2002) Nurşen “Eğitim, Gelir ve Yaşanılan Yerin Sağlık ve Hastalık Davranışları Üzerindeki Etkileri: Antalya Örneği”, Kadın/Woman 2000, Haziran, 115-140

Adak, Nurşen, “Kadın ve Sağlık”, (2002) Sağlık ve Toplum, Sayı.3, Temmuz-Eylül, 15-21

ÖZÇELİK, Nurşen, (1999) “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği, Siyasette ve Çalışma Yaşamında Kadın” Cumhuriyetimizin 75. Yılına Armağan, ADÜ Nazilli İ.İ.B.F. Yayınları, No:1, Aydın, 67-76

ÖZÇELİK, Nurşen (1997) “Kentleşme Sürecinde Kadının Sağlık Eğilimleri”, 2. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Toplum ve Göç, DİE, Ankara

Çeviri

GÜÇLÜ (ÖZEN), Sevinç; ADAK (ÖZÇELİK) (2002 ,“The Grek Women A Female EU Citizen Rights And Opportunities” (Yunanlı Kadın, Avrupa Birliği Yurttaşı, Haklar ve Fırsatlar) adlı İrene Ch. Katsali’ye ait makalenin çevirisi, Women Issues In 21 st Century- 21. Yüzyılda Kadın, Greece-Türkiye, 2002

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr.Gözde YİRMİBEŞOĞLU

Uluslararası kitaplar

Yirmibeşoğlu, G. (2011). “Women and Trade Unionism in Turkey: Impact of the European Union”. A.Y. Elveren and S. Dedeoğlu (eds.) Gender and Society in Modern Turkey: The Impact of Neo-liberal Reform. EU Accession and Islamist Movements. IB Tauris Publishers, London and New York.

Ulusal kitaplar

Yirmibeşoğlu, G. (2011). “Türkiye’de Kadın ve Sendikacılık: Avrupa Birliği’nin Etkisi”. A.Y. Elveren and S. Dedeoğlu (der.) Türkiye’de Kadın ve Refah Devleti. İletişim Yayınları, Ankara.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yirmibeşoğlu, G. (2013). “Avrupa Sosyal Şartı ve Yerel Gazetecilikte Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Antalya Örneği”. 1. Uluslar arası Medya Çalışmaları Sempozyumu

Yirmibeşoğlu, G. (2012). “Reprsentation of the 100th Anniversary of International Women’s Day on Turkish Newspapers”. International Journal of Arts and Sciences Conference Proceedings, Gottenheim, Almanya.

Yirmibeşoğlu, G. (2011). “Segregation of Women in the Medical Sphere”. International Journal of Arts and Sciences Conference Proceedings, Bad Hofgastein, Avusturya.

Yirmibeşoğlu, G. (2010), "Medyada Çalışan Kadın", Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Antalya.

Yirmibeşoğlu, G. (2009), "Medya Alanında Çalışan Kadınlar ve Karşılaştıkları Zorluklar", Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Yirmibeşoğlu, G. (2009), "Representation of Honor Killings in Turkish Media", International Journal of Arts and Scineces Conference, Bad Hofgastein, Avusturya.

Yirmibeşoğlu. G. (2008), “Role of Women Surgeons in Medical Sphere in Turkey”, Equal Opportunities International Conference, Norwich, İngiltere.

Yirmibeşoğlu, G. (2006), “Women in the Political Sphere in Cyprus”, Women as Global Leaders Conference, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri..

Yirmibeşoğlu, G. (2005), “Turkish Women in Trade Union Leadership”, Women as Global Leaders Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

Proje Çalışması:

Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı, UNICAFE Projesi - Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical University “Sosyal Alanlar ve Teknik Alanlarda Kadın Akademisyenlerin Kariyer Araştırması” (Kadın Akademisyenlerin Kariyer Araştırması Projesi)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yirmibeşoğlu, G. (2009). “Woman Condition in Arendtian Public Sphere”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 10. Sayı: 1. Haziran 

Yirmibeşoğlu, Gözde (2008), ‘Constraints on Women Politicians in Northern Cyprus’. Equal Opportunities International, Emerald.

Yirmibeşoğlu, Gözde (2001), ‘Advertisements: Rolling Wheels Pumping out Sexuality and Motherhood to Reproduce Non-Reactionary Consumers’. Gazi İletişim Dergisi, Kış 12

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yirmibeşoğlu, G. (2009), “Women and State Relations in Post-Revoulationary Iran and Representation of Iranian Women in Turkish Media After the Elections of 2009”. Akdeniz İletişim. 2009/11. ss.: 219-272.

Yirmibeşoğlu, G. (2008), “Turkish Women in Trade Union Leadership”. Ekonomik Yaklaşım. Sayı. 69 Cilt 19. ss.: 67-88

Yirmibeşoğlu, G. (2007), “Modernity and Women”, Ekonomik Yaklaşım. Sayı. 64  Cilt 18 . ss. 73-91. (ULAKBİM)

Mesleki ve teknik dergilerde yayınlanan makaleler:

Yirmibeşoğlu, Gözde (2008), ‘Dünyada ve Türkiye’de Kadın Hareketi’, Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi STK Hibe Programı Yerelde Kadın Projesi.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr.İlkay KUTLAR

KUTLAR, İ. ve ÖZÇATALBAŞ, O., 2008. Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 241-250, Antalya.

KUTLAR,İ., KIZILAY,H., TURHANOĞULLARI,Z., 2013. Kırsal Alanda  Kadınların İşgücüne ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur İli Örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:26, Sayı:1,Sayfa:27-32, Antalya.

KUTLAR,İ., TURHANOĞULLARI,Z., KIZILAY,H., 2014. Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Yayım Hizmetlerinden Yararlanma Olanakları: Burdur İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi.Cilt:29, Sayı:1, Sayfa:46-53,Samsun

KUTLAR,İ. ve GÜLÇUBUK,B., 2009. Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Eğitimin Önemi. International Multidisciplinary Women’s Congress 13-16 October 2009, İzmir.

KUTLAR,İ., 2009. Kırsal Alanda Kadının İşgücüne ve Kararlara Katılımının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi International Multidisciplinary Women’s Congress 13-16 October 2009, İzmir.

KUTLAR,İ.,YAVUZ,G.G. ve CEYLAN,İ.C., 2006. AB ve Türkiye'de Kırsal Alanda Kadının Yeri. Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi,Cilt 1, sayfa:371-375, Antalya

KUTLAR,İ., 2012. Kırsal Alanda Yoksulluk ve Kadınlar. 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt-1, Sayfa 237-240. 5-7 Eylül 2012, Konya.

KUTLAR,İ., 2014. Türkiye’de Kırdan Kente Göçün Tarımsal Üretime Etkileri. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt-1, sayfa:404-408. 3-5 Eylül 2014, Samsun.

KUTLAR,İ., 2014. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadınların İşgücüne Katılımının Aile Çiftçiliği Açısından Önemi: Antalya İli Örneği. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu. Sayfa 207-212, 30-31 Ekim 2014, Ankara.         

KUTLAR, İ., 2007.Türkiye'de Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 80:72-75, Ankara.

KUTLAR, İ., 2012.Antalya İli Aşağıkaraman Köyünün Sosyo Ekonomik Yapısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı. Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı: 97-98/2011-2012, ISSN-1300-0071, sayfa: 50-52, Ankara.

KUTLAR ,İ., 2012.Kısal Alanda Kadın Emeği ve Yoksulluk. Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı. Borsanomi Dergisi. Ocak-Şubat 2012 sayısı, sayfa:32-34, Antalya.

Katıldığı Projeler

KUTLAR,İ., TURHANOĞULLARI,Z., KIZILAY,H., 2011. Kırsal Alanda Kadınların İşgücüne ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur İli Örneği. Destekleyen Kurum: Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Proje No: 2010.01.0104.006 (Proje Yürütücüsü)

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Etkinlikler

-Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin "Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretiminde Kalitenin Artırılması" isimli AB Projesi kapsamında 20 Mayıs 2007 tarihinde Merzifon'da düzenlenen "Kırsal Kesimde Kadının Yeri" konulu panele, konuşmacı olarak katıldı.

-Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 8 Mart 2012 tarihinde Alanya’da düzenlenen “Kadın Emeği ve Yoksulluk” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

 

-Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 21-23 Kasım 2012 tarihleri arasında kadın çiftçilere yönelik olarak düzenlediği “Tarımsal Üretimde Karar Verme Süreci ve Kadınının Etkisi” konulu eğitim programına “eğitici” olarak katıldı.

 

 -KEİG Platformu ile Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı tarafından 20 Nisan 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen ‘Kadınların Çalışma Hayatını Konuşuyoruz” konulu toplantıya Kırsal Alanda Kadınların İşgücüne Katılımı başlıklı konuşması ile katılmıştır.

 Katıldığı Bilimsel Faaliyetler

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 13-15 Ekim 2011 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen “Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı” nın Bilim Komitesinde Raportör olarak görev aldı.

 

 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr.Sibel KARADUMAN

Karaduman, S. ve Alanka, Ö. (2009). “Yokluk Bağlamında Televizyon Haber Söyleminde  Kadının Yapısökümü”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir.

Yrd.Doç.Dr.Gül YAŞARTÜRK

Yaşartürk,G. (2009), İris, Frida, Sylvia, Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus ve La Vie En Rose ; Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmalar Dergisi, Sinema ve Tarih 2,28:77-88

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr.Öznur KÖRÜKÇÜ

Körükcü,Ö. ; Öztunalı Kayır,G. ve Kukulu ,K.; (2012) , Kadına Yönelik Şiddetin Sonlanmasında Erkek İşbirliği ; Current Apporoaches in Psychiatry ; 4(3):396-413.

Körükcü, Ö ; Kukulu,K. Ve Adak, N. (2012), Kadının Üreme Sağlığına Eleştirel Bir Bakış: Kadın Bedeninin Medikalizasyonu ;Turkiye Klinikleri J Med ethics; 20(1):43-52

 TIP FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr.Mehtap TÜRKAY

Özdemir F.; Türkay M.; (2013) Antalya Kültür Mahallesinde 15-49 Yaş Arası Kadınların İsteyerek Düşük ve Doğurganlık ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları Üzerine Siyasetin Müdahalesi

 EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof.Dr.Demet ÖNGEN

Öngen,D. ; (2006), Attitudes Towards Women : A Study Of Gender And Academic Domain Differences İn A Sample Of Turkish University Students ; Social Behavior And Personality,34(5),457-486

 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Prof.Dr.Abdullah UZ

 Uz, Abdullah. (2008) “Müzikte Kadınlar”, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği, Antalya Şubesi, Çağdaş Yaşamda Kadın Paneli

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Yrd.Doç.Dr.Zehra CERTEL

Araştırma Projesi

Certel, Z.  ve Barlas, B. (2012) “Kadın Sporcuların Cinsiyet Rollerinin Bazı Değişkenlere Göre incelenmesi”.

 

 

 

 

 

Sayfa Özeti: Yayınlar

Anahtar Kelimeler: